گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

عناوین مطالب وبلاگ "گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi"

» کود برای پسته :: ۱۳۸٦/۳/۱٢
» گرده افشاني (pollination ) پسته :: ۱۳۸٦/٢/٢٢
» پسته :: ۱۳۸٦/٢/٤
» تركيبات شيميايي :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» كليات گياه شناسي :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
» گونه های مختلف :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
» گزینش و نگهداری :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» آووکادو :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
» تکثير رويشي کاکتوس :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» تکثير بذري کاکتوس‌ها :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
» پرورش كاكتوس‌ها :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» زير خانواده :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
» تاريخچه کاکتوس cactus :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
» Begonia Azotus :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» بگونياهاي پيازي :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
» بگونياها با ساقه‌هاي قطور و ريزوم مانند :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» ريشه‌هاي افشان :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
» بگونياسه Begoniaceae :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» نور و پوشش :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» رطوبت نسبي :: ۱۳۸٥/٩/۱٦
» دما :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» دي اكسيد كربن و نور :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» سرمايش :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» تجديد هوا (تهويه) :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» گردش هوا :: ۱۳۸٥/٩/۱۱
» گرمايش ۲ :: ۱۳۸٥/٩/٦
» انواع گلخانه :: ۱۳۸٥/٩/٥
» برنامه ريزي و ساخت :: ۱۳۸٥/٩/٤
» تهويه و سرمايش و کنترل :: ۱۳۸٥/٩/۳
» گرمايش گلخانه :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» ساختار گلخانه :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» پائین کشی بوته های خيار :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» برداشت محصول خيار :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» هرس اولیه خيار :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» آبیاری خيار :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
» آبياری اوليه خيار :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» تراکم بوته های خيار :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» انتقال نشاء خيار :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» نحوه کشت خيار :: ۱۳۸٥/۸/۱۳
» انتخاب بذر خيار :: ۱۳۸٥/۸/٥
» انتخاب زمان کشت خيار :: ۱۳۸٥/۸/٤
» بذر و شرايط بادنجان :: ۱۳۸٥/۸/۳
» تهيه نشاء بادنجان :: ۱۳۸٥/۸/٢
» برداشت بادنجان :: ۱۳۸٥/۸/۱
» هرس بادنجان :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» کاشت بادنجان :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» گياه‌شناسى بادنجان :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
» تاريخچه بادنجان :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» برداشت باميه :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
» روش کاشت باميه :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
» شرايط اقليمى و خاکى باميه :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» آبيارى باميه :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» کاشت و داشت :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» گياه شناسی باميه :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
» تاريخچه باميه :: ۱۳۸٥/٧/٢٠
» کاربرد رعنا زیبا :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» طرز کشت و ازدیاد رعنا زيبا :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» ارقام رعنا زيبا :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» مشخصات گیاه شناسی رعنا زيبا :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» رعنا زیبا :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» داشت توت فرنگی :: ۱۳۸٥/٧/۱۳
» پیش رس کردن توت فرنگی در گلخانه :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
» پيش رس کردن توت فرنگي :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» شرایط خاک و شرایط محیطی رشد توت فرنگی :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» ازدياد توت فرنگي :: ۱۳۸٥/٧/٩
» ارقام توت فرنگی :: ۱۳۸٥/٧/۸
» گیاه شناسی توت فرنگی :: ۱۳۸٥/٧/٧
» تاريخچه توت فرنگی :: ۱۳۸٥/٧/٦
» علف‌هاى هرز :: ۱۳۸٥/٧/٥
» داشت گوجه فرنگي :: ۱۳۸٥/٧/٤
» کوددهى گوجه فرنگی :: ۱۳۸٥/٧/۳
» آبيارى گوجه‌فرنگى :: ۱۳۸٥/٧/٢
» عملکرد گوجه فرنگی :: ۱۳۸٥/٧/۱
» داشت و برداشت گوجه فرنگی :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
» گياه‌شناسى :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
» تاریخچه گوجه‌فرنگى :: ۱۳۸٥/٦/٢٠
» معرفي گياه :: ۱۳۸٥/٦/۱٩
» تاريخچه و خواص فلفل :: ۱۳۸٥/٦/۱۸
» مشکلات فلفل :: ۱۳۸٥/٦/۱٧
» بستن بوته فلفل :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
» مراقبت فلفل :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
» داشت فلفل :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» کاشت نشاء فلفل :: ۱۳۸٥/٦/۱۳
» كشت فلفل رنگي :: ۱۳۸٥/٦/۱٢
» امراض مهم خيار :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» کوددهى خیار :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
» شرايط اقليمى و خاکى خیار :: ۱۳۸٥/٦/٩
» خيار :: ۱۳۸٥/٦/۸
» فرمول محلول غذايي براي محصولات مختلف :: ۱۳۸٥/٦/٧
» مقادير شناخته شده عناصر اصلي در برخي محصولات :: ۱۳۸٥/٦/٦
» مقادير شناخته شده عناصر اصلي در برخي محصولات :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
» فرمول توليد سبزيجات به روش تجاري :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» چند نوع محلول :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» فرمولهاي محلول غذايي هوگلند :: ۱۳۸٥/٤/٢٢
» صاف کردن آب و محلول غذايي :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» کيفيت آب :: ۱۳۸٥/٤/٢٠
» مخلوط کردن مواد و ساخت محلول :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
» روي: :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» موليبدن :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
» منگنز :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» منگنز :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» آهن :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» مس :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» کلر :: ۱۳۸٥/٤/٩
» بر :: ۱۳۸٥/٤/۸
» گوگرد :: ۱۳۸٥/٤/٧
» منيزيم :: ۱۳۸٥/٤/٧
» کلسيم :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
» پتاسيم :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» فسفر :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» نيتروژن :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» احتياجات غذايي گياه و انواع محلول هاي غذايي :: ۱۳۸٥/۳/٢٦
» سيستم مستقيم قطره اي، محلول غذايي راك وول :: ۱۳۸٥/۳/٢٥
» سيستمهاي قطره چكان، گلداني يا كيسه اي/آبشخور كانالي :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» سيستمهاي جذر و مد (فروكش – جريان ) :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
» سيستمهاي هيدروپونيكي خالص (كلارك و فيلم غذايي) :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
» سيستمهاي هيدروپونيكي خالص (- سيستم ايستا ) :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» محلول غذايي :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
» ظروف كشت :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» مزاياي كشت هيدروپونيك : :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» عوارض ناشي از علف كشها : :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» ترك هاي رشد: Growth Cracks :: ۱۳۸٥/۳/۱٥
» رسيدن لكه دار : Blotchy Ripening :: ۱۳۸٥/۳/۱٤
» Puffiness :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» Catfacing :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» آفتاب سوختگي : Sunscald :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
» پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی : Blossom End Rot :: ۱۳۸٥/۳/٩
» برداشت محصول :: ۱۳۸٥/۳/٢
» انواع روشهای آبیاری بارانی۲ :: ۱۳۸٥/۳/۱
» انواع روشهای آبیاری بارانی :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» آبیاری بارانی :: ۱۳۸٥/٢/٢۸
» جریان هوا در گلخانه :: ۱۳۸٥/٢/٢٧
» آبياری :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» قيم :: ۱۳۸٥/٢/٢۳
» آبياری اوليه :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» تراکم بوته ها :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
» نشاء :: ۱۳۸٥/٢/۱٥
» نحوه کشت :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» انتخاب زمان کشت :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» تاريخچه :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» سس گوجه‌فرنگي :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
» خواص داروئی :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
» حمل و نقل و بازار :: ۱۳۸٥/۱/۱٢
» انبارداری :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
» بسته بندی :: ۱۳۸٥/۱/۱٠
» چیدن :: ۱۳۸٥/۱/٩
» امنیت گیاه :: ۱۳۸٥/۱/۸
» امنیت شبکه :: ۱۳۸٥/۱/٧
» گیاه :: ۱۳۸٥/۱/٦
» pH :: ۱۳۸٥/۱/٥
» آنزیم ها :: ۱۳۸٥/۱/٤
» هورمون ها :: ۱۳۸٥/۱/۳
» علائم کمبود عناصر غذایی :: ۱۳۸٥/۱/٢
» مواد معدنی در گیاه :: ۱۳۸٥/۱/٢
» مواد معدنی در محیط ریشه :: ۱۳۸٥/۱/۱
» تغذيه :: ۱۳۸٥/۱/۱
» صوت :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
» دمای هوا :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
» دمای آب :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
» دمای محيط ريشه :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
» دما :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
» کیفیت نور :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
» کمیت نور :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
» هوای گلخانه :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
» رطوبت ها :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» رطوبت :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» محیط کشت مصنوعی :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» محیط کشت محلول :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» خصوصيات خاک :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» کشت خاکی :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
» مديريت :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
» تهويه :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
» سود :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» هزينه :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» سرمايه :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» ساختمان گلخانه :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» خزانه :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» انبار محصول ها :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» مجتمع گلخانه ای :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
» زمان تلقيح :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» تلقيح :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» هرس :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» خاک :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» دمای مناسب :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» طول دوره جوانه زنی :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» انواع کشت گوجه فرنگی :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸
» گوجه فرنگی :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۸