گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

گیاه
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٦
 

عملا هر سلول در بافتهای گیاهان عالی یک محفظه ظریف چند وجهی است که به وسیله یک دیواره آبدار احاطه شده است و دیواره نام برده به طور عمدهاز سلولز و سایر ترکیبات مشابه کربوهیدرات ها تشکیل شده است . حجم داخلی تقریبا تمام سلول های گیاهی بالغ زنده با یک واکوئل بزرگ اشغال شده است ، که با شیره سلولی پر شده است . شیره سلولی از آب تشکیل یافته است که در آن انواع بسیاری از عناصر محلول هستند یا به صورت کلوئیدی پراکنده اند .

          فرآیند متابولیسمی سلول بیشتر به سیتوپلاسم و ساختمان های بسیار کوچک در آن محدود می شود . همان طور که مواد از محیط وارد سلول می شوند ، برخی از مواد از آن خارج می گردند . بخش عمده جریان مواد به داخل گیاهان و  به خارج  از آن ها طی فرآیندی به نام انتشار انجام می پذیرد. پاره ای از مواد از یک نقطه به نقطه ای دیگر درون گیاه نیز به وسیله انتشار صورت می گیرد . فرآیندهایی که به وسیله آن آب درون گیاه جریان می یابد هدایت ، حمل ، یا انتقال آب خوانده می شود . بافت آوند چوبی از نقطه ای عقب تر از نوک های ریشه شروع می شود و از طریق ریشه به ساقه و طی آن ، به دمبرگ ها و بالاخره معمولا پس از انشعاب بسیار در مزوفیل برگ خاتمه می یابد . در برگ ها آب از مجاری آوند چوبی به سلول های مزوفیل وارد می شود و در مزوفیل از سلولی به سلول دیگر جریان می یابد . آوندهای آبکش مانند آوند های چوبی از نوک تا پایین گیاه به هم پیوسته اند ، نقاط نهایی سیستم آوند آبکش در بافت های نوک ساقه ها ، برگ ها و دیگر اندام جانبی و نوک ریشه ها قرار دارند .