گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

ترك هاي رشد: Growth Cracks
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٥
 

در گياه گوجه فرنگي دو نوع ترك رشدي ديده مي شود : متحدالمركز و شعاعي . تركهاي رشدي متحدالمركز باعث بوجود آمدن تركهاي دايره اي شكل در انتهاي ميوه مي شوند ولي تركهاي شعاعي از انتها به طرف خارج گسترش مي يابند. اين عارضه هنگام رسيدن ميوه ظاهر ميشود. اين تركها غالبا وقتي بوجود مي آيند كه شرايط مختلفي مثل نوسانات زياد دما و رطوبت باعث تغيير شديد سرعت رشد مي گردد. باران هاي شديدي كه پس از آب و هوايي خشك به وقوع مي پيوندند، باعث بوجود آمدن تركهاي شعاعي در اكثر كلتيوارهاي گوجه فرنگي مي شوند. توانايي تحمل كلتيوارهاي گوجه فرنگي نسبت به ترك خوردن متفاوت است و بستگي به استحكام و قابليت انبساط  پوست ميوه دارد. كلتيوارهاي بسيار حساس موقعي كه ميوه هنوز سبز است، ترك مي خورند و كلتيوارهايي كه تا حدودي مقاومند غالبا تا مراحل بعدي ترك نمي خورند. هر چه ميوه زودتر ترك بخورد، تركهاي عميق تر ي در آن بوجود مي آيد. نيتروژن زياد و پتاسيم كم در ترك خوردن ميوه ها نقش دارند و بنابراين فراهم كردن مواد غذايي مناسب، آبياري منظم و كافي باعث كاهش احتمال ترك خوردن ميوه ها مي گردد.

منبع