گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

چند نوع محلول
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢٤
 
محلول Knop منبع mg/l يا (g/l) KNO3 0/2 Ca(NO3)2 0/8 NH2PO4 0/2 MgSO4 . 7H2O 0/2 FePO4 0/1 محلول هوگلند و اشنايدر KNO3 0/31 Ca(NO3)2 0/82 MgSO4 . 7H2O 0/49 KH2PO4 0/136 تارتارات فريک 1mg/l در 5/0 درصد محلول ترليز Trelease KNO3 0/683 NH4)2SO4) 0/0679 KH2PO4 0/3468 K2HPO4 0/01233 CaCL2 0/4373 MgSO4 . 7H2O 0/4373 FeSO4 . 7H2O 0/00278 محلول Crone منبع a b c KNO3 1 0/75 0/75 Ca3(PO4)2 0/25 0/25 0/25 CaSO4 . 2H2O 0/25 0/25 0/50 Fe3(PO4)2 . 8H2O 0/25 0/25 0/25 MgSO4 . 7H2O 0/25 0/25 0/50